تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی

تصفیه آب

دی اریتور در مسیر آب تغذیه دیگ یعنی بین مخزن آب تقطیر شده و دیگ و معمولاً بالاتر از دیگ بخار نصب می شود . از آنجا که با حرارت دادن آب ، گازهای محلول در آن جدا می شوند ، در دی اریتور با استفاده از گرمای بخار تولید شده در دیگ ، آب تغذیه دیگ را گرم کرده و گازهای آن را جدا می کنند . بخار آب وارد شده به دی اریتور در اثر از دست دادن حرارت خود تقطیر شده و به دستگاه برگشت داده می شود . چون گازهای آزاد شده غیرقابل چگالیده شدن می باشند ، همراه بخار آب باقیمانده در دی اریتور از طریق یک لوله به هوای خارج هدایت می شود . با طراحی مناسب ، سطح تماس فاز بخار و فاز مایع در دی اریتور را افزایش داده و برای جلوگیری از مصرف بالای بخار آب ، دی اریتور و مخزن آن عایق می شود . معمولاً آب به وسیله نازل هایی از بالا و بخار از پائین وارد شده و در اثر تماس آنها دمای آب به حدود 105 درجه سانتیگراد می رسد . در دی اریتور غلظت گاز ایندرید کربنیک به حدود صفر و غلظت اکسیژن به حدود 005/0 میلی گرم در لیتر می رسد . مقدار بخار آبی که موجب انتقال گازهای آزاد شده از جمله اکسیژن به خارج شده و در نتیجه خود تلف می شود ، یک درصد وزن آبی است که به دیگ ارسال می گردد . آب تقطیر شده به وسیله پمپ مخزن تقطیر ( پمپ چاله کندانس ) به دی اریتور فرستاده میشود و پمپ تغذیه دیگ بخار آب را از مخزن دی اریتور کشیده و با فشار لازم وارد دیگ می کند . یک دی اریتور معمولاً شامل این قسمت ها است : محفظه ورودی مخصوص آب با صفحه مشبک پخش کننده آب و قطعات آلومینیومی انتقال دهنده حرارت ، شیر کاهش فشار بخار ، خلاء شکن ، شیر اطمینان ، تله بخار مخصوص ، مخزن ذخیره آب ، و کنترل کننده سطح آب در مخزن . انتخاب دی اریتور بر اساس دبی ابی که لازم است عبور دهد ( به عنوان مثال متر مکعب در ساعت ) انجام می شود . حجم مخزن آب تقطیر شده بر اساس این که در یک سوم ساعت باید پر شود ، تعیین می شود . حجم مخزن آب تقطیر شده بر اساس این که در یک سوم ساعت باید پر شود ، تعیین می شود . به عبارت دیگر حجم آب تقطیر شده در یک ساعت بر سه تقسیم می شود تا حجم مخزن به دست آید.

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

اصول کار دی اریتور

بنابر اصول زیر گازهای محلول در آب (اکسیژن و دی اکسید کربن) توسط دستگاه دی اریتور حذف می گردد:

1. از آنجا که افزایش درجه حرارت آب نسبت معکوس با حلالیت گازها در آب دارد بنابراین افزایش درجه حرارت آب در اثر تماس با بخار سبب کاهش حلالیت گازهای محلول در آب می گردد.

2. به دلیل پائین بودن فشار جزئی گازهای مورد نظر در فضای داخلی دی اریتور، گازهای محلول در آب به فضای مجاور خود (فاز بخار) منتقل می گردند.

3. خلاء موضعی ناشی از کندانس شدن بخار به حذف گازهای محلول در آب منجر مي شود.

علل کاربرد دی اریتور

:وجود گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن در آبهای تصفیه شده مورد مصرف دردیگهای بخار واحدهای صنعتی و مسکونی سبب ایجاد ضایعات زیر میگردد

1. اکسیژن موجود در آب مصرفی دیگهای بخار در حد فاصل فاز مایع و فاز بخار باعث ایجاد حفره های موضعی (Pitting) می گردد که انفجار حفره ها یکی از عوامل آسیب دیدگی دیگهای بخار می باشد.

2. وجود گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن علاوه بر ایجاد خوردگی در لوله های برگشت (کندانس)، عامل ایجاد پدیده کویتاسیون در پمپها می باشند که این پدیده باعث ایجاد خوردگی پره های پمپها می گردد.

3. در فرآیندهایی که از بخار آب به منظور بوزدایی (Stripping) استفاده می شود، وجود اکسیژن نه تنها عامل بوزدایی را مختل می سازد بلکه در اثر اکسیداسیون، د رمحصول ایجاد بو خواهد نمود. (نظير فرآیند تولید روغن نباتی)

4. به منظور جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی دردیگهای بخار، افزایش درجه حرارت آب ورود به دیگ بخار تا محدوده نقطه جوش بسیار حائز اهمیت می باشد.

در دستگاه دی اریتور علاوه بر حذف گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن از آب، درجه حرارت به نحو مطلوب افزایش می یابد.

مهمترین مزایای این دستگاه عبارت است از:

الف- به لحاظ جداسازی گاز از آب در ستون جداکننده، اختلاط بخار با آب ذخیره شده در مخزن دی اریتور صورت نمی پذیرد.

ب – استفاده از مبدل حرارتی جریان مخالف در ستون جداکننده در مقایسه با نمونه های مشابه از نقطه نظر اقتصادی کاملاً مقرون به صرفه می باشد.

ج – اطلاعات جمع آوری شده از واحدهای نصب شده، نشانگر کارآیی بالای این سیستم د رمقایسه با نمونه های مشابه و حذف کامل گازهای مضر از آب می باشد.

 

تصفیه آب

¤