سختی سنج-تصفیه آب

تصفیه آب

 

سختی سنج TDS METER

بوسیله این ابزار الکترونیکی میتوان میزان سختی کل آب خروجی از دستگاه یا هر آب دیگر را اندازه گیری نمود و جهت تنظیم کیفیت و مزه آب خروجی بسیار مفید میباشد.

A-153

تصفیه آب

¤