فشار سنج-تصفیه آب

تصفیه آب

 

GAGE فشارسنج

حداقل فشار مور نیاز برای دستگاه 50 psi میباشد که بوسیله این فشار سنج قادر خواهیم بود فشار آب را کنترل کنیم.در صورت افت فشار دستگاه پمپ فشار مورد نظر را اعمال میکند.

presureGage

تصفیه آب

¤