پمپ تصفیه آب

تصفیه آب

 

پمپ PUMP

هر دستگاه تصفیه آب برای کارکرد بهتر و به جهت استفاده از تکنولزی اسمز معکوس که در این حالت آب با فشار زیاد از فیلتر های مختلف و غشا نیمه تراوا(ممبرین) عبور داده میشود نیاز به فشار آب مناسب میباشد که وظیفه اعمال فشار بعهده پمپ دستگاه میباد.
در بعضی از مناطق شهری یا روستایی هم فشار آب به اندازه کافی نیست که در این وضعیت این پمپ فشار مورد نیاز را تامین میکند.

pump1

تصفیه آب

¤